ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.humanjog-asz.hu weboldallal kapcsolatos adatkezelési tudnivalókat, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

1. A tájékoztató alapjául szolgáló jogszabályok:

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR-rendelet)

2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

2. Az adatkezelő:

Neve: Humán Jog-Ász Munkajogi, Munkavédelmi és Biztosítási Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 5200 Törökszentmiklós, Corvin utca 3.

Cégjegyzékszáma: 16 09 018239

Telefonszáma: +36304085448

Email-címe: info@humanjog-asz.hu

3. Az adatvédelmi tájékozató célja

Az adatvédelmi tájékoztatónk célja, hogy weboldalunk látogatói (érintettek) tudomást szerezzenek arról, milyen adataikat kezeljük. Továbbá, hogy biztosítsunk látogatóinkat, hogy személyes adataikat bizalmasan és hozzájárulásuk alapján kezeljük, harmadik félnek nem továbbítjuk azokat. Sütikkel kapcsolatban ld. 2.2. pont.

A kezelt adatok köre a következőkre terjed ki:

  • A kapcsolattartó űrlap és hírlevél esetén név és email-cím
  • Sütik
  • Facebook-hirdetésekkel történő interakció esetén a facebookon regisztrált adatok.
  • Kapcsolattartáshoz szükséges egyéb adatok

3.1. Kapcsolattartó űrlap, hírlevél, név, email-cím

A kommunikáció megkönnyítése érdekében weboldalunkon kapcsolattartó űrlapot helyeztünk el, kitöltése során kérjük a látogató/érdeklődő nevét és email-címét, kizárólag a könnyebb beazonosítás érdekében. Továbbá lehetőséget adunk számukra, hogy feliratkozhassanak hírlevél szolgáltatásunkra, amely során szintén a név és email-cím megadását kérjük. Az itt közzétett adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem továbbítjuk. Ld. 5. pont

3.2. Sütik használata

Weboldalunk ún. sütiket (cookie-kat) használ. A sütik olyan rövid szöveges file-ok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a felhasználó számítógépén. A sütik a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából használatosak. Vannak állandó sütik, amelyeket a számítógép egy meghatározott időpontig tárol, feltéve, hogy a felhasználó azt korábban nem törli és ideiglenes sütik, amelyeket a számítógép nem tárol és a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A sütik által rögzített adatállományt csaknem lehetetlen összekapcsolni a felhasználó személyével, nem tartalmaznak személyes információkat. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a látogató számítógépén, amíg nem törli azokat.

A Google Analytics, a Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által kifejlesztett és világszerte elterjedt, ún. harmadik felek által használt süti, amely a felhasználóknak a honlapon való tevékenységét regisztrálja, anonim módon, tehát a konkrét felhasználó azonosítása és azonosíthatósága nélkül. A Google Analytics segítségével olyan látogatási információkat, kimutatásokat kaphat, amelyek segíthetnek honlapunk ill. szolgáltatásaink továbbfejlesztésében. Ilyen adatok lehetnek a honlapra látogatók száma; információk arról, hogy honnan, milyen más honlapról, milyen módon érkezett a látogató; a honlap mely oldalait, milyen sorrendben nézte meg, stb.

A látogató a sütiket saját számítógépén tudja blokkolni/letiltani, de ez esetben számolnia kell azzal, hogy a meglátogatott honlap számos funkciója, vagy akár az egész honlap nem lesz elérhető vagy használható a sütik használatának újbóli engedélyezéséig.

3.3. Facebook-hirdetések

A facebookon közzétett hirdetéseink like-olhatók és megoszthatók, amelyből fakadóan az érintett neve, facebook-adatlapja láthatóvá válik számunkra.

3.4. Kapcsolattartáshoz szükséges egyéb adatok

A kapcsolattartáshoz szükséges egyéb adatok alatt olyan információkat értünk, mint pl. a telefonszámcsere vagy a megkeresésünk során megkapott telefonszám, az email-es üzenetváltás stb. Ezeket szintén bizalmasan kezeljük, harmadik félnek tovább nem adjuk.

4. Biztonsági intézkedések
Megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a látogatók, érdeklődők személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés, a téves nyilvánosságra hozatal ellen.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira jelentett változó valószínűségű kockázatot.

5. Az érintett jogai:

5.1. A hozzáférés joga

Látogatónk, ügyfelünk, avagy az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó személyes adatokat. Továbbá az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

5.3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  •  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

5.6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

5.7. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés, profilalkotás esetén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6. Panasz esetén

Látogatóink, amennyiben bármilyen panasszal, kérdéssel kívánnak élni a fenti adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, megkereshetnek minket az info@humanjog-asz.hu email-címen.

Adatvédelmi tájékoztatónk tevékenységi köreink változásával párhuzamosan módosul.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS, 2019. 01. 23.